පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඕන ලොකෙකට නොමිලේ කෝල් ගන්න . whatsapp

පසුගිය දිනක රුපියල් බිලියන 2200 වනි මුදලකට whats app විකුනන ලද නොරහසකි . මේ whats app සමගම මිලඩි ගත්තෙ අපි කවුරුත් දන්න මාර්ක් මහත්මය ප්‍රම...

පසුගිය දිනක රුපියල් බිලියන 2200 වනි මුදලකට whats app විකුනන ලද නොරහසකි . මේ whats app සමගම මිලඩි ගත්තෙ අපි කවුරුත් දන්න මාර්ක් මහත්මය ප්‍රමුඛ ෆෙස්බුක් එකයි . 
http://pcwada.blogspot.com/2015/04/whatsapp.html

කෙසේ වෙතත් වැඩි කාලයක් යාමට ප්‍රතම ඔවුන් සිය ප්‍රතම update එක පසු ගිය දිනක ලබාදුන් අතර එමගින් අපට viber , skype මෙන් නොව ඉතාමත් අඩු data වියදමකින් අමතුම් ලබාගනිමට හැකිවෙ  . 

මෙ සන්ඩහ ඔබ කල යුත්තෙ ඔබෙ whats app aplication එක update කිරිමයිව්. මෙම සන්ස්කරනය මෙ ලිපිය ලියන විට නිකුත්ව අත්තෙ android සන්දහා පමනක් වන අතර ඉතාමත් ඉක්මනින් අනෙක් මෙහෙයුම් පර්හ්දති කරා ගෙනයාම ඔවුන්ගෙ අරමුන බවයි මාර්ක් අපට කිව්වෙ .
0 comments: