පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

අප මහා සම්මා සම්බුදු හිමියන්ගේ දිවිපුවතේ අසිරිමත් ඡායාරූප එකතුව .. Free Download

Photo collection of Lord Buddha වෙසක් පොහොය නිමිත්තෙන් ඔබට පිදෙන තිළිණයකි .....  ඡායාරූප 120 සමග ..........

Photo collection of Lord Buddha
වෙසක් පොහොය නිමිත්තෙන් ඔබට පිදෙන තිළිණයකි .....
 ඡායාරූප 120 සමග ..........සම්බුදු තෙමගුල වෙනුවෙන් පරිගණක වැඩ කෑලි විසින් ඔබට පිරිනමන තවත් තිළිණයක්  ඡායාරූප 120 සමන්විත මෙය බුදු හිමිගේ දිවි පුවතේ සියලුම ස්ථාන නිරුපණය වනලෙස සකසා තිබේ ........
නොමිලේ බාගන්න .............

Next Download ...........0 comments: