පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔයාගේ FB PHOTO , STATUS වලට ඇති තරම් LIKES ගන්න විදිය-video

Unlimited likes for your facebook status & photos  ඔබේ facebook profile picture , photo , status වලට ඇති තරම් like ගන්න විදිය පරිගණක වැ...

Unlimited likes for your facebook status & photos 
ඔබේ facebook profile picture , photo , status වලට ඇති තරම් like ගන්න විදිය පරිගණක වැඩකෑලි අපි අද ඔබ වෙත හෙනාව . මිට පෙරද මෙය අප ඔබට ලබා දුන් අතර මෙහිදී බොහෝ දෙනෙක්ට ගැටළු රාශියක් ඇති විය . නමුත් අප ඔබ වෙත මෙවර වීඩියෝ පාඩමක් ලෙස මෙය ගෙනාවා .
අපේ පරණ ලිපිය බලන්න මෙතනින් යන්න


පහලින් වීඩියෝව බලන්න .

0 comments: