පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

Microsoft Cortana දැන් ඔබේ Android දුරකතනයටත් ..... ! දැන්ම කියවන්න !

Microsoft Assistant cortana now for your android Microsoft සමගම විසින් nokia දුරකථන සදහා හදුන්වා දුන් Cortana  දැන් ඔබේ Android දුරකතනය...

Microsoft Assistant cortana now for your android
Microsoft සමගම විසින් nokia දුරකථන සදහා හදුන්වා දුන් Cortana  දැන් ඔබේ Android දුරකතනයටත් .


Windows 10 සමග කරලියට පැමිණි Cortana ඊට පෙර Microsoft  දුරකථන තුල තිබු විශේෂාංගයකි .. කටහඩින් ඔබේ දුරකථනය පාලනය කර හැකි ලෙස මෙම app එක නිර්මාණය කර ඇත ...


How to Install?
  1. Download Apk from the link below.
  2. On your Android device, go to settings > security > allow unknown sources.
  3. Locate the downloaded APK file on your phone and tap it to begin installation.
  4. Proceed with the installation and finish it.
  5. All Done. Enjoy!
Microsoft Cortana Android සදහා Download AKP 

0 comments: