පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

Nero Burning ROM 2016 මෙන්න උණු උණුවේ බාගන්න .... Crack එකත් එක්කම ..

Nero Burning ROM 2016 with crack full version මෙන්න අදත් ගේනවා අලුත් දෙයක් ඔයාලට .Nero Burning ROM 2016 මෙන්න උණු උණුවේ

Nero Burning ROM 2016 with crack full version
මෙන්න අදත් ගේනවා අලුත් දෙයක් ඔයාලට .Nero Burning ROM 2016 මෙන්න උණු උණුවේ

මේ දවස් වල  පොස්ට් දානෙක ටිකක් මගාරුනත් . අපට හැකි සෑම අවස්ථාවකම අපි ඔයාලට අලුත් යමක් දෙනවා ඔන්න අද අපි අරගෙන ආව  Nero Burning ROM 2016 .....
මේ ඇත්තටම සුපිරි ඔයාලත් දාගෙන බලන්නකෝ  .

මෙය  install කරගන්න විට මෙම කරුණු පිළිපදින්න .

ඔයාලගේ internet Disconnect කරන්න 
පරණ එක Uninstall කරන්න 
Nero Burning ROM 2016 Install කරගන්න 
දැන් ඔය Crack rar එකේ තියන key එක දාගන්න 
Nero Burning ROM 2016 Install කිරීමෙන් පසුව ran නොකරන්න 
Crack දාගන්න 
දැන් වැඩේ හරි ...


මෙන්න Download කරගන්න ..ගැටලුවක් තියෙනවනම් අපට කියන්න ....

0 comments: