පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

යාලුවොත් එක්ක ඕනෑම ගේමක් multiplayer ගහමු

Play Any Game multiplayer with your friends online පරිගණක ක්‍රීඩා වලින් සමහරක multiplayer play අවස්තාව තිබුනද එය හරහා play කිරීමේදී අපහසු...

Play Any Game multiplayer with your friends online
පරිගණක ක්‍රීඩා වලින් සමහරක multiplayer play අවස්තාව තිබුනද එය හරහා play කිරීමේදී අපහසුතා , ගැටළු පැන නැගී . නමුත් අද අපිකියල දෙනවා කොහොමද ඕනෑම ගේමක් වගේ යාලුවොත් එකතු කරගෙන multiplayer ගහන්නේ කියල


මේ සඳහා අපි යොදාගන්නේ game ranger මෘදුකාංගය . එය පහල බොත්තමින් බාගතාකළ හැක . 
Image result for download

මෙය instal කිරීමේදී setup wizard එකේදිම account එකක් අලුතින් හදන්න පුළුවන් . එහි අවසාන පියවර වශයෙන් ඔබේ email ගිණුමට ගොස් confirm කිරීමටද ඔබට සිදුවේ . time zone එකේදී පහත හරි ලකුණක් දීමෙන් කොළඹ ලබා ගත හැක.

මෙය instal කිරීමෙන් පසු  ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ඔබේ game එක තොර play කල හැක . 

open කල පසු පහත පරිදි වින්ඩොව් 2 ක් ඔබට දැකිය හැකි වේ . 

game එක select කරන්න new group කියල දීල ........

පහත ලැයිස්තුවෙන් ඔබේ පරිගණක ක්‍රීඩාව select කරන්න . 

පසුව ඔබ select කල game/s වලට අදාළ රූමස් පෙන්වයි . මෙහිදී ඔබට නව රූම් එකක් open කිරීමට host යන්න මත click කල යුතු අතර එමගින් ඔබේ රූම් එකට අනිත් ය join වීමෙන් ඔවුන් සමග සෙල්ලම් කල හැක . 


සමහරක් විට ඔබ host කිරීමේදී හෝ වෙනකකු ගේ රූම් එකකට යාමේදී මෙසේ වැටුනොත් එහි අර්ථය ඔබේ game එක මේ මෘදුකාංගයට සොයාගන්න බැරි වෙලා . එවිට browse කරලා දෙන්න වෙනවා . ඔබ host කරන විටදී එනම් ඔබේ නමින් රූම් එකක් open කරන විටදී ඔබට අවශ්‍ය පරිදි settings සැකසිය හැකි අතර එහිදී ඔබට අවශ්‍ය වෙලාවට game එක ඇරඹිය හැක . එහිදී start යන බොත්තම එබිය යුතුය . 

එමෙනම් ඔබ වෙන අයකුගේ රූම් ඒකක සිටින විට එම game එක ඔහු පටන් ගන්න තෙක්  සිටිය යුතුය . 

තවද ඔබට ඔබේ යාළුවකු ලෙස ඕනෑම අයෙක් add කල හැකි අතර ඒ සඳහා නම right click කර add to friends දෙන්න . වෙනම එකතු කරනවානම්  පහත පරිදි add ලකුණ ඔබ ඔහුගේ username / email වගේ යොදා search කල හැක . 

game ranger තුල පවතින ගැටළු කිහිපයක් වන අතර එහිදී ඔබේ සම්බන්ද තාව හොඳ මදි නම් ඔබට ඇලකුරු සහිත නමක් ලැබේ . එවිට ඔබට අනෙක් යද ඇලකුරෙන් පෙන්වයි .

තවද nat නම් error එකක් පවති . මෙය ඇති වන්නේ අපේ router එක නිසා . restart කලාම හරියයි . 

0 comments: