පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

S5 දුරකථනය හදන්න යන ගාන - ඔබ පුදුම වනු ඇත

Total cost of Samsung Galaxy S5 samsung සමාගම රුපියල් ලක්ෂයකට ආසන්න මුදලකට වෙළඳ පොලට එවූ galaxy s5 දුරකථනය හදන්න යන සම්පුර්ණ ගාන දන්නවද ?...

Total cost of Samsung Galaxy S5
samsung සමාගම රුපියල් ලක්ෂයකට ආසන්න මුදලකට වෙළඳ පොලට එවූ galaxy s5 දුරකථනය හදන්න යන සම්පුර්ණ ගාන දන්නවද ?


වැය වන සම්පුර්ණ මුදල රුපියල් 28000 ක් පමණ වේ . පහත වීඩියෝව බලන්න .

0 comments: