පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

අන්තර්ජාලයෙන් සාර්ථකව මුදල් උපයමු - 2 කොටස

Earn Money from internet - tutorial 2 පරිගණක වැඩකෑලි වෙතින් ඔබ වෙත ගෙන ආ අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් ඉපයීමේ පාඩම පිලිබඳ ඔබට මතක ඇති . එහි දෙවන පාඩම...

Earn Money from internet - tutorial 2
පරිගණක වැඩකෑලි වෙතින් ඔබ වෙත ගෙන ආ අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් ඉපයීමේ පාඩම පිලිබඳ ඔබට මතක ඇති . එහි දෙවන පාඩම මේ අයුරින් ඔබ වෙත අපි ඉදිරිපත් කරන්නෙමු .මම හිතනවා ඔබ දැනටමත් පළමු පාඩම නරඹා නොමිලේ ඩෙබිට් කාඩ් පතක් නිවසටම ගෙන්වා ගන්න ඇති කියල . දෙවන පාඩම අප ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ වීඩියෝවක් වශනි . මෙහිදී ඔබට ඔබේ මුදල් සෙවීම ආරම්භ කරන්න පුළුවන් .paypal ගිණුමක් සකසන අයුරු අන්තර්ජාලයෙන් නරඹන්න .

තුන්වන පාඩම සමගින් හමුවෙමු .

සියලුම පාඩම් බැලීමට මෙතනින් යන්න . 

0 comments: