පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

Call of Duty Black Ops III Free Download and Cracked ඕනේ error එකක් fix කරන්න .

Call of duty Full Pcgame : Call of Duty Black ops 3 III මෙන්න අපේ game ගහන යාළුවන්ට අලුත් Game එකක් ..

Call of duty Full Pcgame : Call of Duty Black ops 3 III
මෙන්න අපේ game ගහන යාළුවන්ට අලුත් Game එකක් ..
ඔයාල ඔක්කොම දන්නා ගොඩක් ජනප්‍රිය Game එකක් වන Call of Duty වල අලුත්ම Game එක තම Black Ops III. ඇතී බිහිසුණු කතාවක් සමග දිගහැරෙන Black Ops III. අලුත් පරපුරේ සුවිශේෂී game එකක් වනබව Game විචාරකයන්ගේ අදහසයි .

Black Ops III. සම්පුර්ණ Mission 11

ඒවා පිළිවෙලින් -

 1. Call of Duty: Black Ops 3 Mission 1 – Black Ops
 2. Call of Duty: Black Ops 3 Mission 2 - New World
 3. Call of Duty: Black Ops 3 Mission 3 – In Darkness
 4. Call of Duty: Black Ops 3 Mission 4 – Provocation
 5. Call of Duty: Black Ops 3 Mission 5 - Hypocenter
 6. Call of Duty: Black Ops 3 Mission 6 - Vengeance
 7. Call of Duty: Black Ops 3 Mission 7 - Rise & Fall
 8. Call of Duty: Black Ops 3 Mission 8 - Demon Within
 9. Call of Duty: Black Ops 3 Mission 9 - Sand Castle
 10. Call of Duty: Black Ops 3 Mission 10 - Lotus Tower
 11. Call of Duty: Black Ops 3 Mission 11 - Life

මෙම පරිගණක ක්‍රීඩාව සදහා පරිගණකයේ තිබිය යුතු සුදුසුකම් 


OS: Windows 7 64-Bit / Windows 8 64-Bit / Windows 8.1 64-Bit
Processor: Intel Core i3-530 @ 2.93 GHz / AMD Phenom II X4 810 @ 2.60 GHz
Memory: 6 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce® GTX 470 @ 1GB / ATI Radeon HD 6970 @ 1GB
DirectX: Version 11
Network: Broadband Internet connection
Hard Drive: 60 GB available space
Sound Card: DirectX Compatible
ඕනේ දේවල් Download කරගන්න 


මෙන්න එහෙනම් Game එක බාගන්න 


https://uploadex.com/stnt7kk48fim

Part Link

ඔන්න වැඩේ හරි .....

අවුලක් තිබ්බෝත් කියන්න ...........0 comments: