පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

NFS 2015 Released

පරිගණක ක්‍රීඩා ලෝලීන් අමන්දානන්දයට පත් කරමින් පසුගිය 3 වෙනි දින need for speed හි අලුත්ම සංස්කරණය නිකුත් වූ වගයි . nfs ඉතිහාසයේ විශිස්ටතම ප...

පරිගණක ක්‍රීඩා ලෝලීන් අමන්දානන්දයට පත් කරමින් පසුගිය 3 වෙනි දින need for speed හි අලුත්ම සංස්කරණය නිකුත් වූ වගයි . nfs ඉතිහාසයේ විශිස්ටතම පරිගණක ක්‍රීඩාව ලෙස සැලකිය හැකි මෙය පරිගණක ක්‍රීඩා ලෝලීන් අතර දැනටමත් ජනප්‍රිය වී අවසන් .

කෙසේ වෙතත් මේ වන විට නිකුත් කර ඇත්තේ xbox සහ playstation සඳහා වූ සංස්කරණ පමණක් වන අතරම පරිගණක සඳහා 2016 ඉතාමත් ඉක්මනින් නිකුත් කරන බවයි developers ලා පවසන්නේ .

මෙහි එන විශේෂ තා පහත පරිදි වේ .

game trailor එක පහතින් නරඹන්න .

game එක play කරන වීඩියෝව පහතින් .


game play screenshots පහත දැක්වේ .


system requirements
Need For Speed System Requirements
INTEL CPU
AMD CPU
Nvidia GPU
AMD GPU
RAM
OS
Direct X
HDD Space
GD Verdict
Minimum Requirements
4 GB
GD RAM hardware score: 6
Win Xp 64
DX 10
30 GB
GD Adjusted Requirements
6 GB
GD RAM hardware score: 8
Win 7 64
DX 10
30 GB
Predicted Requirements
8 GB
GD RAM hardware score: 9
Win 7 64
DX 11
30 GB

0 comments: