පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ ජංගම දුරකථනය ඔන්න දැන් Scanner එකක් කරන්න (Microsoft හදුන්වාදීමක් )

Convert Your Mobile to pocket scanner  මේක ගැන ඔයාල කලින් දන්නවා ඇති ... එත් මේ Microsoft විසින් නිකුත් කල අලුත්ම App එක්ක .

Convert Your Mobile to pocket scanner 
මේක ගැන ඔයාල කලින් දන්නවා ඇති ... එත් මේ Microsoft විසින් නිකුත් කල අලුත්ම App එක්ක .


ඔන්න අපි අද අරගෙන ආවේ Microsoft වසින් පසුගිය October 26 නිකුත් කරන ලද අලුත්ම App එක්ක .

මේකේ නම තම Office Lens
මිට කලින් මේ සදහා සදහා විවිද App නිකුත් වී තිබුනද Office Lens පෙර නො තිබූ  පහසුකම් රාශියක් සමග නිර්මාණය කරන ලද්දකින් .
මෙය විශේෂ නම වියපර වල නිරතවන පුද්ගලින් සදහා ඉතා සුදුසුය .
0 comments: