පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

නොමිලේ !!! ලොව සුපිරිම දුරකථන 10 ගැන තොරතුරු සහිත color නිබන්දනයක්

කවදත් අප හා රැඳෙන අපගේ පාඨක සමාජය වෙත අද අපි තවත් පොඩි ත්‍යාගයක් පිරිනමන්නයි සුදානම . මෙහිදී අප ඔබේන් ඉතාමත් සරල ප්‍රශ්න 3 ක් අසන අතර ඒවාට ...

කවදත් අප හා රැඳෙන අපගේ පාඨක සමාජය වෙත අද අපි තවත් පොඩි ත්‍යාගයක් පිරිනමන්නයි සුදානම . මෙහිදී අප ඔබේන් ඉතාමත් සරල ප්‍රශ්න 3 ක් අසන අතර ඒවාට නිවැරදි පිළිතුරු එවන ජයග්‍රාහකයින් 10 දෙනෙකුට පරිගණක වැඩකෑලි අප සකස් කල දැනට ලොව හොඳම දුරකථන 10 පිලිබඳ කුඩා පොතක් නොහොත් වර්ණවත් නිබන්දනයක් තැපැල් මගින් නොමිලේ එවීමට අප කටයුතු සලස්වා ඇත .

0 comments: