පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

අන්තර්ජාල වේගය 50% කට වඩා වැඩි කරමු

අන්තර්ජාල සම්බන්ද්තවේ වේගය අද ගොඩ දෙනෙකුට ඇති ගැටළුවක් . මොකද මේකේ මුදල අනුව අපි ගෙවනට ගානට සරිලන වේගයක් අපිට නොලැබීමයි . මේ ප්‍රශ්නෙට පරිග...

අන්තර්ජාල සම්බන්ද්තවේ වේගය අද ගොඩ දෙනෙකුට ඇති ගැටළුවක් . මොකද මේකේ මුදල අනුව අපි ගෙවනට ගානට සරිලන වේගයක් අපිට නොලැබීමයි . මේ ප්‍රශ්නෙට පරිගණක වැඩකෑලි අපි විසඳුමක් ගෙනාව . 


අන්තර්ජාල ප්‍රවේශ වනවිට ඔයාට වැදගත් වෙන ලොකුම දෙයක් තමා dns address .  ඉතින් අපි අද කියල දෙනවා මේක auto ම වෙනස් කරගෙන සුපිරි server එකක් හරහා යන විදිය . මේකට අපි භාවිතා කරන්නේ පොඩි tool  එකක් . මේකේ නම dns jumper . පහතින් බාගන්න . 
Image result for download button

0 comments: