පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

පිටරටින් ලංකාවට ගෙන්නන භාණ්ඩ වලට යන tax එක හරියටම මනිමු

මම දැන් දෙන දේ ඔය ගොල්ලොන්ට විශේෂයෙන්ම පිටරටින් බඩු ගෙන හැමෝටම වටිනවා . ඔය EBAY වගේ SITE තව වාහන ගෙන්නද්දී එහෙම TAX වදිනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ ද...

මම දැන් දෙන දේ ඔය ගොල්ලොන්ට විශේෂයෙන්ම පිටරටින් බඩු ගෙන හැමෝටම වටිනවා . ඔය EBAY වගේ SITE තව වාහන ගෙන්නද්දී එහෙම TAX වදිනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ . ඉතින් මම අද අද දෙන්නේ එක කොහොමද තිතටම ගණනය කරන ක්‍රමයක් .


මෙන්න මෙතනින් යන්න . 

0 comments: