පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ගින්දරි සම්පුර්ණ චිත්‍රපටයම නොමිලේ | බලන්න | බාගන්න

කවදත් අලුත්ම දේ ඔබ වෙත ගෙනන පරිගණක වැඩකෑලි වෙබ් අඩවිය අද ඔබ වෙත ගෙන එනවා තවත් සුපිරිම චිත්‍රපටයක් . මෙය ඔබ අප කවුරුත් දන්නා ගින්දරි නොහොත් ...

කවදත් අලුත්ම දේ ඔබ වෙත ගෙනන පරිගණක වැඩකෑලි වෙබ් අඩවිය අද ඔබ වෙත ගෙන එනවා තවත් සුපිරිම චිත්‍රපටයක් . මෙය ඔබ අප කවුරුත් දන්නා ගින්දරි නොහොත් බහුබුතයෝ චිත්‍රපටයයි . 
පහතින්  සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ නැරඹිය හැකි අතර මෙය බාගැනීමට මෙතනින් යන්න .චිත්‍රපටය පිලිබඳ කිසිදු වගකීමක් පරිගණක වැඩකෑලි අප සතු නොවන අතර මෙය අප වෙත ලබාදීමට කටයුතු කල පිරිස් වලට අපගේ විශේෂ ස්තුතිය . 

0 comments: