පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබ සැමට සතුට සෞභාග්‍ය සපිරි සුභම සුභ නත්තලක් වේවා !

අවුරුද්දක අවසානය සනිටුවහන් කරමින් ඒ අසිරිමත් නත්තල 25 වෙනි දින දී තිබෙනවා . ඔබ සැමට සුභම සුභ නත්තලක් මෙන්ම සුභ නව වසරක් වේවා යැයි පරිගණක වැ...

අවුරුද්දක අවසානය සනිටුවහන් කරමින් ඒ අසිරිමත් නත්තල 25 වෙනි දින දී තිබෙනවා . ඔබ සැමට සුභම සුභ නත්තලක් මෙන්ම සුභ නව වසරක් වේවා යැයි පරිගණක වැඩකෑලි අප පාර්ථනා කරමු . 0 comments: