පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

අපි දැන් dot com : ඔබට ස්තුතියි

වසර දෙකකට අධික කාලයක් ඔබව පරිගණක දැනුමින් සන්නද්ධ කරමින් ඔබ පරිගණක දැනුමින් සන්නධ්ධිත කල එමෙන්ම පරිගණක තාක්ෂණයෙන් ඔබ පෝෂණය කල පරිගණක වැඩකෑල...

වසර දෙකකට අධික කාලයක් ඔබව පරිගණක දැනුමින් සන්නද්ධ කරමින් ඔබ පරිගණක දැනුමින් සන්නධ්ධිත කල එමෙන්ම පරිගණක තාක්ෂණයෙන් ඔබ පෝෂණය කල පරිගණක වැඩකෑලි වෙබ් අඩවිය අද දෙන 2015 දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා අලුයම 12 සිට (00:00) www.pcwada.com වූ වගයි 

අපගේ ශක්තිය වූ පාඨක ඔබ සැමට අපගේ හද පිරි ස්තුතිය . පහත වීඩියෝව නරඹන්න .


පරිගණක වැඩකෑලි වෙබ් අඩවිය සමග රැඳෙමින් පුරා වසර දෙකකට ආසන්න කාලයක් අප දිරිගන්වමින් කටයුතු කල ඔබ පාටක හැම අද සිට www.pcwada.com වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු . කෙතරම් වෙබ් අඩවි තිබුනද පරිගණක දැනුම් , තාක්ෂණික ලිපි දිනපතා ඔබට ලබා දෙමින් කෙටි කාලයක් තුල ඇති සාර්ථක ලෙස දියුණු වූ ලංකාවේ විශාලම වෙබ් අඩවියක් ලෙස පරිගණක වැඩකෑලි හඳුන්වා දිය හැක . එයට google search engline එක පවා සාක්ෂි දරයි .


thanks for all for being support for us . as a result we have been able to develop our website like this . we just move to www.pcwada.com fromwww.pcwada.blogspot.com . now you can use your our new domain address .
www.pcwada.com
if you are using our old address (www.pcwada.blogspot.com , you will be auto redirect to www.pcwada.com .
thanks for your support . your motivation makes us for this oppurtunity . we are always try to serve you best computer technology posts and always inform you with latest tech nology .
again thankfull all supportive page viewers .
best regards
team pcwada
www.pcwada.com

please watch following video . පහත වීඩියෝව නරඹන්න .


ස්තුතියි
පරිගණක වැඩකෑලි

0 comments: