පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

Movie පිස්සන් සදහා Direct Download Link List එක ......

එනම් මනම් නැතුව Direct Download කරන්න ...

එනම් මනම් නැතුව Direct Download කරන්න ...


ගොඩ කාලෙකින් Post දන්නා බැරි උන අවුලක් නෑ . ඔන්න අදත් අපි වෙනද වගේ ඔයාලට වටින වැඩ කැල්ලක් . 

Movei බාන්න ගියාම ඔලුව විකාර වෙනවා . Ads පිරිලා . එකටත් කලින් අපි විසදුමක් කියල තිබ්බ . Ads වල සුපිරි විසදුම ඔයාලත් ඔයාලත් කියවන්න 
ඔය කිසි දෙයක් නැතුව මෙන්න දැන් ඔයාලට Movie බාන්න 

මෙන්න දැන් Direct Download Link List එක...
0 comments: