පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

සින්හල භාෂාව දියුණු කරන්න ඔබ තාමත් දායක උනේ නැද්ද ? Sinhala Translate

ඔබේ මව්බස ලොවට රගෙන්න යන්න හොදම මාර්ගයයි මේ .

ඔබේ මව්බස ලොවට රගෙන්න යන්න හොදම මාර්ගයයි මේ .
මේක ඔයාල ඉස්සර ඉදන් දන්නා කතාවක් උනත් අපි හිතුව මේක ඔයාලට යේ මතක් කරන්න 

ඉතින් මේ Google Translate සිංහල භාෂාවත් ඇතුලත් . නමුත් වෙනත් භාෂා වලට වැඩ සිංහල භාෂාව සංකීර්ණයි . ඒ නිසාම Google ආයතනයන නැවත වතාවක් සිංහල භාෂාව දියුණු කිරීමට ඔබටත් දායක වන ලෙස ඉල්ලීමක් කරලා තියනවා .

මේක අනාගත තාක්ෂණ ලෝකයට අපේ භාෂාව රැගෙන යාමට මහගු අවස්ථාවක් .

මෙන්න ඔබත් දැන්ම ඒසදහා දායක වෙන්න ඔන්න ඒවගේම තම දැන් අපේ Web අඩවියේ ඔයාගේ නමින් Post දන්නා අවස්ථාවක් සලස්වා තිබෙනවා .
ඔයත් ඒ සදහා කැමතිනම් මෙන්න එකතු වෙන්න 


0 comments: