පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන සාර්ථකම විදිය - දවසට විනාඩි 5යි රුපියල් 12000 යි

e money හොයන්න අපේ කට්ටිය කට්ට කන හැටි අපි දන්නවා . මෙන්න ගෙනාව සුපිරිම ක්‍රමයක් . මේකෙන් ඔයාට සල්ලි හම්බකරන්න සුපිරියටම පුළුවන් . සාමන්යෙන්...

e money හොයන්න අපේ කට්ටිය කට්ට කන හැටි අපි දන්නවා . මෙන්න ගෙනාව සුපිරිම ක්‍රමයක් . මේකෙන් ඔයාට සල්ලි හම්බකරන්න සුපිරියටම පුළුවන් . සාමන්යෙන් දවසට විනාඩි5-10ක් වැඩකර මාසෙට rs 12000 ක් වගේ අනිවා අතට ගන්න පුළුවන් . මෙන්න ක්‍රමය .
මුලින්ම site එකට ගිහින් sing up යන්න


Personal Information:
1. ඊට පස්සෙ ඔයාගෙ නමයි phone number එකයි දෙන්න.
Contact Information:
1.Email Address:-ඔයාගෙ වැඩකරන email එක දෙන්න.
2.Retype E-mail:- මේකටත් ඒ email එකම දෙන්න.
Account Information:
1.Enter Username:-ඔයා මේ සයිට් එකට දාන්න කැමති නම(උදා.sajith12345)
2.Setup a Withdraw Code:-සල්ලි ගනිද්දි මේ code එක ඉල්ලනවා.ඒක නිසා මතක හිටින එකක් දෙන්න.(උදා.12345)
3.Retype Code:-ඒ code එකම
4.Define Password (Letters and Numbers):- හොද රහස් වචනයක්
5.Retype Password:-ඒ රහස් වචනයම
Payment Information:
If you don't have any eCurrency account yet, please signup to one here:- Payza ,PayPal
(ඔයාට paypal ,payza account නැත්තම් ඔයාගෙ email එකම දාන්න.පස්සෙ paypal හදන්න)
1.Payza Email:තියෙනවනම් දාන්න.නැති අය email එක දෙන්න
2.Solid Trust Pay Username:හිස්ව තියන්න.
3.PayPal Email:මේකටත් email එක දෙන්න.
ඊට පස්සෙ "I understand and fully agree to TrafficMonsoon Terms and Conditions Including that any purchase of service is non-refundable." කියන එකට හරියක් දාන්න.
රූපෙ තියෙන අකුරු ගහලා prossed ඔබන්න.
ඊලගට ඔයාලට email එකක් ඇවිත් ඇති.ඒකෙ link එකින් ගිහින් ආපු page එකේ යට තියෙනවා ඔයාගෙ username වැටිලා.ඔයා pass දීලා account active කරගන්න.(ඒක කරන්න තේරෙන්නෙ නැත්තම් මට msg එකක් දාන්න) sajithandlakmal456@gmail.com
(account එක හඩපු ගමන් ADD එනේ නැත දවසක් ගිහාම එනේ )
දැන් තියනෙ වැඩි පටන් ගන්න . කොල පටින් ටියන click her to go cashlink . click කරන්න

1 comments:

kohomada salli ekthu karaganne???????