පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබ සැමට සුභ නව වසරක් වේවා


0 comments: