පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

phone එකේ multi touch කොච්චර පුලුවන්ද

පසුගිය දිනයන්හි තිබුණු කාර්ය බහුලත්වය මත ලිපි ලිවිම නැවතුනද නව ලිපියක් සමගින් මෙසේ ඔබ හා සම්බන්ද වෙමු . දුරකථන මිලදී ගැනීමේදී multitouch වැ...

පසුගිය දිනයන්හි තිබුණු කාර්ය බහුලත්වය මත ලිපි ලිවිම නැවතුනද නව ලිපියක් සමගින් මෙසේ ඔබ හා සම්බන්ද වෙමු . දුරකථන මිලදී ගැනීමේදී multitouch වැනි පහසුකම් ගැන ගොඩ දෙනෙක් බැලුවත් දුරකථනය ගත්තට පස්සේ ගණන් ගන්නෙ වත් නෑ . දන්නවද තමන්ගේ දුරකතනයේ කොච්චර multi touch පුලුවන්ද කියල ?


multi touch කියන්නේ එක සරෙකට screen එක මත තබාග්ගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් ඇඟිලි ගන්නයි . ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදියට ඔයාල දන්නවා ඇති එක ඇගිල්ලකින් ඔබගෙන සමහර වෙලාවට වෙන ඇගිල්ලකින් වෙන තැනක් touch කලාට වැඩ නැහැ . මේකේ multi touch 1යි වැඩ . ඒ වගේ ඔබේ දුරකතනයේ සිමාව . පහත දැක්වෙන්නේ මගේ දුරකතනයේ multi touch පහස්කමයි . මෙය එහි උපරිමයයි .

මේක බලාගන්නේ කොහොමද ? 

මෙතනින් ගන්න app එක .
Image result for get it on google play

0 comments: