පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

whatsapp hack කරමු

whatsapp hack කිරීම මගින් whatsapp මගින් limit කර ඇති සේවා සියල්ල සිමා රහිතව ලබා ගත හැක . අද අප ඔබට ලබා දෙන්නේ එම hack කරන ලද whatsapp app ...

whatsapp hack කිරීම මගින් whatsapp මගින් limit කර ඇති සේවා සියල්ල සිමා රහිතව ලබා ගත හැක . අද අප ඔබට ලබා දෙන්නේ එම hack කරන ලද whatsapp app එකයි . මෙහි විශේෂ තා
GBWhatsApp+ v3.90 Extreme MOD APK is Here ! [LATEST][Best WhatsApp+ Ever] GBWhatsApp+ GBWhatsApp apk is another mod by GB Team that has all the features of GBWhatsApp in it but has the signature “com.whatsapp”. This mod will suffice all the need that you require from themeing your whatsapp to coustomising your privacy. Enjoy it all in this new ‘GB’ WhatsApp Plus. Features Based on 2.12.361 ( Play Store ) Ban proof Supports calls Hide your ( last seen ) Privacy mods Themes mods Theme Server ( to download/apply themes ) Change ticks/bubbles Style Mod Counter statistics for groups Media preview without loading Show Online/last Seen in Main Screen Send video to size 30 MB instead of 16 MB Send 90 images at once instead of 10 Change your status and add to 250 characters instead of 139 characters Ability to press on links on chat screen without save sender number or group admin number Ability to press in links on your friends states The possibility of distinguishing between normal messages and Broadcast messages Hide the name and the date when copy more than one message The possibility of copying friends status Change the app icon and notifications And many other features… What’s New ? Added HD Bright Attached Icons Added HD Brigh PNg Next To Every Settings Added HD Bright Emojis In Every Packages Added Super Stylish Samsaung Based Font Easy To Access Every Settings No Bug Found Till Now.. Fast Access Further See Your Self How to Install ? Take backup of your chats from the original whatsapp. Uninstall the original whatsapp. Uninstall any previous version of gbwhatsapp plus; if installed Download GBWhatsapp Plus apk Install the apk. Open and restore your chats. Enjoy the brand new WhatsApp Plus.


මෙය පහතින් බාගන්න . (බාගනිමේදී සැලකිලිමත් වන්න . මෙමෙ වෙබ් අඩවියේ ads ගොඩක් තිබිය හැක . ඔබ නිවැරදි ස්ථානය නැතුව වෙන යම් තැනක් click කල පමණින් ads open වී විවිද මෘදුකාංග බා ගැනීමට පැමිණේ . ) (තවද මෙහි හරි සලකුණ ඉවත් කොට බාගන්න .)
Image result for download

0 comments: