පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

අලුත් අවුරුද්දට අපෙන් app එකක් - නැකත් app එක playstore එකෙන්

තාක්ෂණ ලොව පෙරළිකාරයා , පරිගණක වැඩකෑලි වෙතින් මෙවරද 2016 සිංහල දෙමල අලුත් අවුරුද්ද සඳහා විශේෂ නැකත් ඇතුළු සවිස්තරාත්මක digital ලිත් app එකක...

තාක්ෂණ ලොව පෙරළිකාරයා , පරිගණක වැඩකෑලි වෙතින් මෙවරද 2016 සිංහල දෙමල අලුත් අවුරුද්ද සඳහා විශේෂ නැකත් ඇතුළු සවිස්තරාත්මක digital ලිත් app එකක් ඔබගේ android දුරකතනයට නොමිලේ සකසා දී තිබෙනවා . මෙහි විශේෂතා කිහිපයක්ම තියනවා .සෑම නැකතක් පිළිබඳවම සවිස්තරාත්මක විස්තරයක් අන්තර්ගත වීම ,
countdown timers නම් විශේසාන්ගය මගින් නිවැරදිවම වෙලාව දැනගත හැකිවීමත් නැකත් නිවැරදි වෙලාවට ඉටුකරගනිමටත් හැකිවීම ,
සාම නැකතකට පෙරම notification එකක් මගින් මදවෙලවකට පෙර දැන්වීම
නැකතට පය දෙකකට පමණ පෙර ඒ පිලිබඳ app එක තුලින් දැනුවත් කිරීම
unlimited නොමිලේ mms යැවීමේ පහසුකම
තවත් බොහෝ දෑ


දැන්ම google playstore එකෙන් ඔබේ android phone එකට දාගන්න .
Image result for get it on google play

app එක ගැන 

0 comments: