පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

Cricket තරඟ ප්‍රතිපල phone එකෙන් බලන හොඳම විදිය

දිගු කලකට පසු වුවත් නැවතත් තවත් එක සුපිරිම android මෘදුකාංගයක් පිලිබඳ විස්තර රැගෙන පරිගණක වැඩකෑලි අප ඔබ ආවා . අද ඔබ වෙත ගෙන ඒමට සුදානම් වන්...

දිගු කලකට පසු වුවත් නැවතත් තවත් එක සුපිරිම android මෘදුකාංගයක් පිලිබඳ විස්තර රැගෙන පරිගණක වැඩකෑලි අප ඔබ ආවා . අද ඔබ වෙත ගෙන ඒමට සුදානම් වන්නේ ලෝකේ ඇති සුපිරිම cricket online app එකක් ගැනයි . මේකේ වාසි ගොඩක් තියනවා 


මේ app එකේ නම live cricket . මේක ඔයාට පහලින් බාගන්න පුළුවන් playstore එකෙන්ම .
Image result for get it google play

මේකේ ඇති වාසි තම ඉතාමත් ඉක්මනින් පැහැදිලිව සවිස්තරාත්මකව ප්‍රතිපල නරඹන්න පුළුවන් වීමත් , අඩු data ප්‍රමාණයකින් භාවිත කල හැකි වීමයි . තව ත් ගොඩාක් දේවල් තියනවා . අරගෙනම බලන්නකෝ . 

0 comments: