පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

LK Chat Room - සුපිරි අපේ chat app එක

ලංකාවේ අපේ සිංහල ලංකා chat app එක දැන් playsotore එකේ . සුපිරි වේගවත් මෙම app එක ඔබත් දැන්ම ඔබේ දුරකතනයට දමාගන්න .

ලංකාවේ අපේ සිංහල ලංකා chat app එක දැන් playsotore එකේ . සුපිරි වේගවත් මෙම app එක ඔබත් දැන්ම ඔබේ දුරකතනයට දමාගන්න .
පරිගණක වැඩකෑලි වෙතින් සකස් කරන ලද්දක් වන මෙය තුල ඇති විශේෂත්වය වන්නේ whatsapp , viber වැනි social massenger වලට වඩා සිය දහස් ගුණයක් වේගවත් විමයි . telegram app එකේ ලාංකික සංස්කරණයකි . පහතින් බාගන්න . google play

0 comments: