පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

Malwarebytes Anti-Exploit 1.08.1.1196 Serial Key (FREE)

Download Malwarebytes Anti-Exploit 1.08.1.1196 Serial Key

Download Malwarebytes Anti-Exploit 1.08.1.1196 Serial Key


What's New:
  • Protect them from browsers and plug-ins (including Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera)
  • Protect Java
  • Protect PDF reader software (including Adobe Reader, Adobe Acrobat, Foxit Reader)
  • Protect Microsoft Word, Excel and Powerpoint
  • Protect media broadcasts (including Microsoft Windows Media Player, VideoLAN VLC Player, QuickTime Player, Winamp Player)
  • Ability to add and manage custom and custom protection (for other applications)
How To Activate:
  1. Download and Unzip.
  2. Install Malwarebytes Anti-Exploit.
  3. After installation done, uncheck:▼DOWNLOAD▼

0 comments: