පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

One Click එකෙන් youtube channel Download කරගන්න .

Video එකෙන් එක Download නොකර එකපාර ඔක්කොම Download කරගන්න .

Video එකෙන් එක Download නොකර එකපාර ඔක්කොම Download කරගන්න .


ගොඩක් අයට තියන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක . Youtube බාවිතා යම් කිසි channel එකක් තියන Video එකින් එක Download කරන්න ගියාම සැහෙන්න කාලයක් යනවා . මෙලාවකට ඔක්කොම පැටලෙනවා .

මේ කියන්න යන්නේ එකට විසදුම .

ප්‍රථමයෙන් අපි බලමු සම්පුර්ණ Channel එකක් Download කරන විදිය .

__________________

මුලින්ම අවශ්‍ය channel එකෙට පිවිසෙන්න .


දැන් ඔය රුපයේ ලෙසට Ctrl + U යතුරු එකවර තද කරන්න .

ඉන් අනතුරුව පහත ආකාරයට New Tab Open වෙයි .


දැන් පෙර සිදුකර විලසටම Ctrl + F යතුරු තද කර " channelId" content=" " යන්න සොයා ගන්න .


සොයා ගත පසු ඉහත රුපයේ නිල පාටින් වර්ණ වී තිබෙන කොටස වෙනුවට තිබෙන  Copy කරගන්න .

http://youtubemultidownloader.com/channel.phpදැන් ඉහත රුපයේ සදහන් විලසට Channel ID ලෙස සදහන් කර තිබෙන ස්ථානයට පෙර Copy කරගත් Code එක Paste කරන්න .

දැන් Download මත Click කරන්න .

දැන් ඔබට පහත රුපයේ විලසට අළුපාට Box එක මත Code පෙළක් දිස්වේ .


දැන් Ctrl + A යතුරු තදකර සියල්ල සලකුණු කරගන්න .
දැන් එක Copy කරගන්න .

දැන් ඔබගේ Desktop තුල New Text Document එකක් සදා එයා Open කර ලබාගත් Code එකට Paste කරන්න .එයා Save කරන්න .

දැන් IDM Open කරගන්න .

Tasks > Import > From Text File ලෙස පිවිසෙන්න 


දැන් ඔබ පෙර සදා ගත ගොනුව එමගින් සොයා Open කරන්න .


ඉන්පසු නැවතත් New Tab එකක් Open වෙයි මෙම ආකාරයට .

දැන් Ok Click කරවිට සියල්ල Download වීම අරඹ වේ .

2 - Playlist එකක් DOWNLOAD කරගන්න ආකාරය 

මෙහිදී වෙනස් වන්නේ ඉතා සුළු දෙයි .
ඉහත ආකාරයට ඔබට අවශ්‍ය Playlist Link එක ලබාගෙන 

මෙම අඩවියට විපිසෙන්න 

දැන් පෙර ආකාරයටම Playlist Link: යන ස්ථානයට Link එක Paste කරන්න .

දැන් Download මත Click කරන්න .

දැන් ඔබට පහත රුපයේ විලසට අළුපාට Box එක මත Code පෙළක් දිස්වේ .


දැන් Ctrl + A යතුරු තදකර සියල්ල සලකුණු කරගන්න .
දැන් එක Copy කරගන්න .

දැන් ඔබගේ Desktop තුල New Text Document එකක් සදා එයා Open කර ලබාගත් Code එකට Paste කරන්න .එයා Save කරන්න .

දැන් IDM Open කරගන්න .

Tasks > Import > From Text File ලෙස පිවිසෙන්න 


දැන් ඔබ පෙර සදා ගත ගොනුව එමගින් සොයා Open කරන්න .


ඉන්පසු නැවතත් New Tab එකක් Open වෙයි මෙම ආකාරයට .

දැන් Ok Click කරවිට සියල්ල Download වීම අරඹ වේ .


0 comments: